Login

Hasło

referencje_certyfikat

Wyślij zapytanie

Szkolenia resortowe

             W związku z zachowaniem tajemnicy służbowej wynikającej z ustawy o ochronie informacji niejawnych, które mogłyby narazić na szkodę zarówno interes uczestników specjalistycznych szkoleń outsourcingowych, jak i delegujących Jednostek Wojskowych, wszelkie informacje dotyczące aktualnych szkoleń udzielane są w formie pisemnej na życzenie zainteresowanych specjalistyczną usługą szkoleniową. Zapytania należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio fax-em na adres biura MJJ Consulting Egroup, ze wskazaniem osoby mającej upoważnienie ze strony Jednostki Wojskowej do kontaktów z firmami zewnętrznymi w merytorycznym aspekcie szkolenia. Zapytania należy opatrzyć właściwą pieczęcią identyfikacyjną Jednostki Wojskowej oraz pieczęcią imienną osoby upoważnionej do kontaktów.

 

                                                                                                                   Dyrektor MJJ Consulting Egroup

 

Podstawa prawna:

             Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) w art. 2 ust. 2 określa jako tajemnicę służbową informację niejawną nie będącą tajemnicą państwową, uzyskaną w  związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej.

             Tajemnica służbowa może być udostępniona wyłącznie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy (art. 3 Ustawy).