Login

Hasło

referencje_certyfikat

Wyślij zapytanie

Systemy jakości ISO HACCP GHP GMP BRC-IFS

MJJ Consulting Egroup służy Państwu pomocą w kompleksowym wdrożeniu systemów jakości opartych na:

– Zasadach Systemu HACCP (GHP- GMP)

– PN-EN ISO 22000:2006  ( w zakresie audytu PN EN ISO 19011:2012)

– BRC/IFS

/posiadamy udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu systemów jakości na terenie żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Jednostki Wojskowe) oraz w podmiotach komercyjnych zajmujących się obrotem towarowym, produkcją, cateringiem i transportem/

PN EN ISO 22000  

Norma serii ISO 22000:2006 precyzuje i harmonizuje na skalę globalną wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wszystkich firm włączonych w łańcuch żywnościowy. W skład wymagań wchodzą elementy zarządzania jakością spójne z normami ISO serii 9000 oraz oczekiwania dostawcy i wytyczne legislacyjne odnoszące się do bezpieczeństwa żywności.

Norma może być zastosowana w każdej firmie bez względu na jej wielkość, rodzaj działalności oraz miejsce w łańcuchu dostaw żywności tj. producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firmy świadczących usługi żywieniowe i cateringowe, sprzedawców detalicznych i hurtowych, firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe
i dystrybucyjne, dostawców wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością.

Struktura normy PN EN serii ISO 22000:2006 jest zbliżona do schematu zastosowanego
w normach serii ISO 9000 opartego na idei ciągłego doskonalenia. W ogólnym ujęciu norma bazuje na czterech kluczowych elementach, które mają zagwarantować bezpieczeństwo żywności:

 1. zarządzanie systemem
 2. zasady HACCP
 3. programy warunków wstępnych
 4. komunikacja interaktywna

Seria norm ISO 22000:

 1. ISO 22000 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
 2. ISO 22001 – Przewodnik stosowania normy ISO 22000 dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. ISO 22002 – Przewodnik do programów wstępnych.
 4. ISO 22003- Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla jednostek przeprowadzających audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnych z ISO.
 5. ISO 22004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wytyczne stosowania normy ISO 22000
 6. ISO 22005 – Identyfikowalność w łańcuchu paszowym i żywnościowym. Ogólne zasady i wytyczne do projektowania i wdrażania systemu

Korzyści z posiadania Normy PN EN serii ISO 22000:2006  Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

 • poprawa stanu i zapewnienie wysokiego standardu higienicznego produkcji
  i przetwarzania żywności,
 • eliminacja ryzyka związanego z zanieczyszczeniami żywności oraz jej wytwarzaniem
  w sposób niezgodny z wprowadzonymi procedurami,
 • spowodowanie powtarzalności jakości produktów,
 • uniknięcie przyszłych ewentualnych roszczeń ze strony konsumentów,
 • nowe spojrzenie logistyczne na produkcję prowadzące do zmniejszenia strat produkcyjnych, ilości błędów i braków.

HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń
i Krytycznych Punktów Kontroli. Związany jest z postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez zidentyfikowanie zagrożeń, eliminacje ich lub ograniczenie.

System HACCP jest oparty jest na 7 zasadach

 1. Rozpoznanie skali zagrożeń i środków do zapobiegania.
 2. Określenie Kontrolnych Punktów Krytycznych (CCP).
 3. Ustalenie tzw. limity (granice) krytyczne, których nie można przekroczyć gdyż wiąże się to z utratą bezpieczeństwa wyrobu gotowego.
 4. Wdrożenie system monitorowania.
 5. Wprowadzenie działań korygujących.
 6. Zweryfikowanie procedur systemu.
 7. Opracowanie odpowiedniej dokumentacji.

Korzyści wynikające z posiadania Systemu HACCP

 • System łatwy w zastosowaniu i zrozumieniu.
 • Eliminuje problemy z uzyskaniem bezpiecznych produktów.
 • Dostrzega możliwe zagrożenia.
 • Dostarcza pomocne środki w obszarze zagrożenia.
 • Stosowany w różnych przedsiębiorstwach niezależnie od ich wielkość.
 • Jest gwarancją bezpieczeństwa procesu produkcyjnego.
 • Umożliwia przedsiębiorcom spełnienie wymagań ustawodawczych.
 • Ma zastosowanie na wszystkich etapach procesu produkcji (od przyjęcia do wydania).
 • Gwarantuje skuteczność.

IFS (International Food Standard) to Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności, który może być stosowany przez wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego.

IFS Food został opracowany w Niemczech, w roku 2000 w związku z chęcią wyeliminowania przez producentów żywności czasochłonnych audytów wykonywanych przez sieci supermarketów. Dotyczyło to w szczególności producentów detalicznych produkujących pod marką własną supermarketów. Obecnie standard IFS jest najważniejszym stosowanym
i uznawanym w Europie Zachodniej (oprócz Wielkiej Brytanii) standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.

Korzyści z wdrożenia IFS:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości żywności,
 • zapewnienie efektywnej komunikacji kierownictwa i pracowników dotyczącej procesów, standardów i procedur,
 • efektywniejsze wykorzystanie zasobów,
 • zapewnienie przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych,
 • znacznie zmniejszenie ilości audytów ze strony odbiorców,
 • wzrost zaufania klientów,
 • wzrost konkurencyjności na rynku, szczególnie na rynku supermarketów.

BRC (Global Standard Ford) jest standardem bezpieczeństwa żywności opracowanym dla zakładów spożywczych dostarczających produkty pod marką własną. BRC powstał w 1998 roku w Wielkiej Brytanii w celu opracowania jednolitych standardów dla detalistów dostarczających produkty do brytyjskich sieci handlowych. Standard BRC początkowo funkcjonował więc tylko na terenie Wielkiej Brytanii, z biegiem czasu i rozwojem rynku sieci handlowych, stosowanie standardu rozprzestrzeniło się także na inne kraje. Obecnie standard BRC jest znany, stosowany i akceptowany na rynku dużych sieci handlowych praktycznie na całym świecie. Aktualna, szósta wersja standardu, obowiązuje od stycznia 2012 roku.

System BRC składa się z następujących elementów:

 • Systemu HACCP.
 • Systemu zarządzania jakością.
 • Stałej kontroli odpowiednich norm dotyczących produktów, procesów, personelu i ochrony środowiska.

Wymagania zawarte w BRC Standard Global Food obowiązują producentów żywności, którzy dostarczają swoje wyroby do większości super i hipermarketów.

Korzyści z wdrożenia BRC:

 • poprawa i utrzymywanie stałej i wysokiej jakości produktu,
 • zapewnienie, że spełnione zostały wymagania w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu,
 • umożliwienie współpracy z wieloma sieciami handlowymi,
 • uniknięcie częstych audytów ze strony sieci handlowych i innych odbiorców,
 • skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego – uniknięcie pozwów sądowych z tytułu odpowiedzialności za produkt,
 • obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu wyprodukowania wyrobów niezgodnych poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych,
 • wzrost zaufania klientów i dostawców.

W ramach naszej usługi MJJ Consulting Egroup proponuje Państwu:

 • przegląd istniejącej dokumentacji,
 • opracowanie kompletnej dokumentacji i procedur przez doświadczonych konsultantów (ekspertów- audytorów, technologów),wdrożenie systemu jakości.
 • szkolenie dla pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań ISO, HACCP, IFS/BRC,
 • przygotowanie do certyfikacji: dobór jednostki certyfikującej.