Login

Hasło

referencje_certyfikat

Wyślij zapytanie

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – MJJ Consulting Egroup

Od 25 maja 2018r. obowiązywać zacznie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. mające na celu ujednolicenia zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE (Rozporządzenie).

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z MJJ Consulting Egroup, zależny nam, abyście Państwo mieli wszystkie wynikające z RODO informacje, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest MJJ Consulting Egroup. Dbamy o to, aby powierzone nam dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywało się w sposób jasny i  zgodny z przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Informujemy Państwa, iż MJJ Consulting Egroup wyznaczyła inspektora danych osobowych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją swoich można się kontaktować z nim, kierując korespondencję na adres  MJJ Consulting Egroup lub adres e-mail: biuro@egroup.waw.pl  

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

– wysyłając e-mail: na adres biuro@egroup.waw.pl

– telefonicznie pod numerem 22 – 188 51 38,

– faxem pod numerem 22- 349 90 69

– wysyłając na adres korespondencyjny: MJJ Consulting Egroup, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzane Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

DLACZEGO I JAK PRZETWARZANY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

– Podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia i/lub wykonania umowy (art.6 ust.1 lit.b rozporządzenia).

– Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art.6 ust.1 lit.c rozporządzenia). Cel ten jest związany z obowiązkami prawnymi przechowywania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa.

 1. art. 74 ust.2 pkt 1-8 Ustawy z dni. 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., Poz. 1858)
 2. art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 nr 116 Poz. 1216).
 3. art.86 paragraf 1 i 2 Ustawy z dnia 29.08.1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 139, Poz.926).
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust. 1 lit f rozporządzenia).
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust. 1 lit f rozporządzenia.

Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych do opracowywania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań dotyczących szkoleń.

JAKIE DANE ZBIERAMY, PRZECHOWUJEMY ORAZ PRZETWARZAMY

 1. Imię i nazwisko uczestnika szkolenia, miejsce i data urodzenia, telefon kontaktowy uczestnika oraz PESEL.
 2. Dane adresowe delegującego na szkolenie oraz imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej ze strony  zlecającego realizację szkolenia.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.

– w zakresie realizacji umowy zawartej przez Państwa z MJJ Consulting Egroup przez okres do czasu jej zakończenia a po tym czasie:

 1. przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. przechowywania określonej dokumentacji księgowej, szkoleniowej i określonych danych zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
 2. przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów MJJ Consulting Egroup, tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Państwa dane możemy udostępnić:

Organom Państwowym, np. Prokuraturze, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej – na podstawie stosownych wezwań.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom i/lub instytucjom bez obowiązku prawnego wynikającego z przetwarzania danych osobowych.

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych (art. 15 rozporządzenia)
 2. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 rozporządzenia)
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszego archiwum wykonanych usług szkoleniowych- jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy w dalszym ciągu archiwizowali Państwa dane osobowe (art. 17 rozporządzenia)
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie, tj. do zakończenia procesu rekrutacji na szkolenie oraz  czasu zakończenia szkolenia.
 5. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną (faks) KART ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE.

Informujemy, iż otrzymane od Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów szkoleniowych, takich, jak przygotowanie ZAŚWIADCZEŃ MEN, CERTYFIKATÓW, POŚWIADCZEŃ, DOKONANIE WPISU W KSIĘDZE WYDANYCH DOKUMENTÓW, ZAMÓWIENIE NOCLEGÓW i POSIŁKÓW W TRAKCIE TRWANIA SZKOLENIA (w przypadku wystawienia dokumentu o odbytym szkoleniu: podstawa prawna ww. danych § 18 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1632).

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim następuje przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy na realizację szkolenia przez MJJ Consulting Egroup, podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy, tj. przeprowadzenia szkolenia. Samo podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało wystawienie Zaświadczenia MEN, jako dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu – podstawa prawna ww. danych § 18 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1632).